(1)
พูลทวี พ. พยาบาลกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ. JFONUBUU 2016, 20, 1-9.