(1)
นิลศิริ ป.; อัศวชัยสุวิกรม ว.; หอมสินธุ์ พ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. JFONUBUU 2016, 20, 10-20.