(1)
กิตติพีรชล ป.; อัศวชัยสุวิกรม ว.; จันทร์ประเสริฐ ส. ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขนและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน. JFONUBUU 2016, 20, 21-32.