(1)
เฮงอุดมทรัพย์ ภ.; กังใจ ว.; ปทุมารักษ์ น. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน. JFONUBUU 2016, 19, 107-118.