(1)
สุวรรณมณี ว.; พงศ์จตุรวิทย์ ย.; ไชยมงคล น. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียน. JFONUBUU 2016, 19, 73-85.