(1)
สร้อยทอง ส.; มูลเมือง น.; จันทร์ประเสริฐ ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. JFONUBUU 2016, 19, 100-113.