(1)
ครองยุทธ ส. การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันของผู้ป่วยไอ ซี ยู (Managing of Delirium in ICU Patients). JFONUBUU 2015, 23, 89-99.