(1)
จิ๋วพัฒนกุล ย.; เพ็ชรร่วง น. การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน: มุมมองของครอบครัว Youth’s Smoking Preventions: Family’s View. JFONUBUU 2017, 24, 42-50.