(1)
จันทวาส ค.; ทูลศิริ ช.; รัตนากรีฑากุล ส. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักและน้ำหนักตัว ของบุคลากรสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน. JFONUBUU 2017, 24, 83-93.