(1)
บุญงาม ล.; ทูลศิริ ช.; จันทร์ประเสริฐ ส. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรี กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี*. JFONUBUU 2017, 25, 82-94.