(1)
น้ำดอกไม้ ส.; วัชรสินธุ์ จ.; เดียวอิศเรศ ว. ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วย ต่อความเครียดและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผู้ดูแล. JFONUBUU 2017, 24, 27-38.