(1)
คล้ายหงษ์ ว.; จิตรมนตรี น.; วิโรจน์รัตน์ ว. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างถูกต้องสม่ำเสมอของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2. JFONUBUU 2017, 24, 65-75.