(1)
ไสวดี เ.; ทูลศิริ ช.; หอมสินธุ์ พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการ ทางการเคลื่อนไหว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. JFONUBUU 2017, 24, 89-101.