(1)
โสโสม บ. การคำนึงเรื่องเพศสภาพ: สมรรถนะที่สำคัญสำหรับการศึกษาพยาบาล Gender-Perspective Concerning: Essential Competence for Nursing Education. JFONUBUU 2017, 25, 1-8.