(1)
ชำนาญช่าง ส.; รัตนกรีฑากุล ส.; จันทร์ประเสริฐ ส. สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ ของพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตพื้นที่ตะวันออก (Health Promoting Competencies and Performances of Nurses in Primary Care Unit, the Eastern Region). JFONUBUU 2017, 25, 19-30.