(1)
ปัญญารัตนโชติ จ.; ทูลศิริ ช.; รัตนกรีฑากุล ส. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (Factors Predicting Preventive Behaviors for Overweight Among Primary School Students in Samut Songkhram Municipality School). JFONUBUU 2017, 25, 43-56.