(1)
แจ่มนิยม อ.; กรุงไกรเพชร น.; จันทร์ประเสริฐ ส. ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ของผู้ต้องขังชายเรือนจำ เขต 7 (FACTORS PREDICTING INTENTION TO VOLUNTARY HIV SCREENING TEST AMONG MALE PRISONERS IN PRISON SEVENTH TERRITORY). JFONUBUU 2017, 25, 57-68.