หาญณรงค์ อ.; ทูลศิริ ช.; รัตนากรีฑากุล ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 52–65, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/101426. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.