วชิรธนากร ช.; จุลนวล ป. ความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช: Information Needs and Received in Preoperative Patients for Gynecologic Surgery. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 51–59, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/103921. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.