อารีเอื้อ อ.; ลีทองดี ส.; ยนต์ตระกูล ส. รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในสถานบริการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง:กรณีคลินิกเด็กธาลัสซีเมียโรงพยาบาลกาฬสินธุ์: A Model for Quality of Care Improvement for Chronically Ill Patients’ Services: A Case Study for Pediatric Thalassemia Clinic in Kalasin Hospital. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 42–50, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/109896. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.