ถนัดวณิชย์ ย.; ดำนงค์ น. ความชอบของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งในระยะลุกลามเกี่ยวกับคุณลักษณะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง*: Nurse-Characteristics Preferences of Older Adult Patients with Advanced Cancer in Palliative Care. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 70–83, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/109966. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.