คุณทรงเกียรติ ว. การพยาบาลเพื่อการตายดีที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ*: Good Death Nursing Care at Home as Perceived by the Nurses in a Primary Care Unit. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 84–94, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/109968. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.