พลพิพัฒน์พงศ์ ส.; ไชยมงคล น.; วัฒนสินธุ์ ด. ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 40–49, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/153296. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.