นิมิตรอานันท์ น.; รุจนเวช ศ.; โพธิ์ชนะพันธุ์ ส. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับครูกลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อม ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 50–59, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/153310. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.