เทอร์เนอร์ ก.; มามาก น.; ศรีละมัย ณ.; แจ่มจันทร์ ล. ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 11–19, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/166248. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.