จีระยา ส.; เฮงอุดมทรัพย์ ภ.; วัฒนสิทธุ์ ด.; ประทุมศรี เ. ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 30–39, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/188766. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.