ดะเซ็ง อ.; รักราวี จ.; จิตเจือจุน จ.; วรรณจักร พ. ท.; วรรณจักร ค. การเปรียบเทียบผลระยะสั้นของเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษาเทียบกับเครื่องผลิตแสงเลเซอร์กำลังต่ำต่อระดับอาการปวดและช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเท้าในโรคพังผืด ใต้ฝ่าเท้าอักเสบ: การศึกษานำร่อง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 40–48, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/188768. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.