หงษ์ระนัย ส. การเปรียบเทียบความรู้สึกเจ็บครรภ์คลอดระหว่างผู้คลอดครรภ์แรกและครรภ์หลังในระยะที่หนึ่งของการคลอด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 76–83, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/188782. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.