จันทร์แจ้ง จ.; เดียวอิศเรศ ว.; ศุภสีมานนท์ ว. อิทธิพลของการได้รับข้อมูล การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของสามีก่อนภรรยาตั้งครรภ์. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 62–70, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/188852. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.