แสงนวล ส.; ศุภศรี พ.; เตชะศักดิ์ศรี ต. ผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บต่อระดับการฉีกขาด และความปวดของฝีเย็บจากการคลอด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 26, n. 4, p. 21–29, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/209868. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.