สุวรรณรัตน์ ส.; พงศ์จตุรวิทย์ ย.; ไชยมงคล น. ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 26, n. 4, p. 70–79, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/210979. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.