โลหิตไทย ศ.; ทองคุปต์ บ. ผลของรูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อความปวดแผลผ่าตัดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 23–32, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/211834. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.