พุ่มประไวทย์ อ.; เจนจัดการ บ.; กนกวงศ์นุวัฒน์ ป.; เหมะญาติ อ.; จันทร์ฉาย ณ. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 33–41, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/215400. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.