บัวบาน ก.; เดียวอิศเรศ ว.; เตชะศักดิ์ศรี ต. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 1–9, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/223777. Acesso em: 25 เม.ย. 2024.