พานทอง ก.; มากมี ภ.; เรืองทิพย์ ป.; ทองไชย ป.; ประดุจพรม ป. การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 10–22, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/224042. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.