นามม่อง จ.; ชีวานนท์ ณ.; วัชรสินธุ์ จ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของมารดา ในการดูแลบุตรวัยหัดเดินที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 43–53, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/224220. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.