อุสาหพิริยกุล ศ.; ช่างไม้ ศ.; ลีฬหกุล ว. ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความสามารถ ในการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 27, n. 4, p. 21–31, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/232453. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.