ประทีปมโนวงศ์ แ. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 27, n. 4, p. 66–76, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/232581. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.