ภู่ไพบูลย์ ร. ภ.; เดียวอิศเรศ ว. .; นิตยสุทธิ เ. .; จงอุดมการณ์ ด. .; คำหอม ร. .; เดชะคุปต์ จ. .; วัชรสินธุ์ จ. .; เนียมทรัพย์ ถ. .; ทยานศิลป์ ส. .; โพธิ์ถวิลล์ ท. . การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 26–37, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240672. Acesso em: 25 เม.ย. 2024.