งามฉาย ช. .; เตชะศักดิ์ศรี ต. .; ศิริอรุณรัตน์ ส. . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 48–59, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240676. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.