อันทรินทร์ ส. .; เตชะศักดิ์ศรี ต. .; ศุภสีมานนท์ ว. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 12–25, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240679. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.