ศรีพรหม ก. .; สามารถกิจ น. .; มาสิงบุญ เ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 83–94, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240681. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.