พลพินิจ ป. .; ดีนาน อ. .; วิเสโส . ว. . การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรม การรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ . วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 40–51, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242870. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.