ช่วยแก้ว เ. .; เลิศวนวัฒนา จ. .; ทิพย์รัตน์ ว. . ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตรัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 64–73, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242885. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.