ส่งกลิ่น ส. .; ธีระรังสิกุล น. . ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด อัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิด ที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 96–105, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242891. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.