วิเสโส ว. .; สารพัด พ. . การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแล ในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 122–134, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242896. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.