วิสารพันธ์ ณ. .; แก่นการ ว. .; อนุตระกูลชัย ศ. . ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 1–15, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246061. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.