ปัญญาโส ก. .; แสงอินทร์ ศ. .; เชื้อหอมม อ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 27–40, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246063. Acesso em: 22 เม.ย. 2024.