แจ้งสว่าง แ. .; ศิริอรุณรัตน์ ส. .; เตชะศักดิ์ศรี ต. . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 79–89, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246076. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.