สมาแฮ พ. .; สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. .; ธีระรังสิกุล น. . . ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของ มารดามุสลิม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 102–112, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246092. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.